• Söğütözü Mahallesi, Yaşam Cd. 13/66, 06500 Yenimahalle/Ankara
  • (0312) 231 80 76
  • [javascript protected email address]
Toplam 8 kayıt bulundu.

Arama Sonuçları

<b class=red>Soyut</b> Kamu Yararı Kararıyla Sınırlandırılan Mülkiyet Hakkı

Soyut Kamu Yararı Kararıyla Sınırlandırılan Mülkiyet Hakkı

(Terazi Hukuk Dergisi'nde yayınlanmıştır) Kamulaştırma Kanun’un 25. Maddesinde yapılan değişlikle birlikte, kamulaştırma işlemi henüz tamamlanmamış taşınmaz üzerinde yeni sınırlamalar getirmiştir. Birey ile devlet menfaati çatışmasında, iki yarardan birinin tercih edilmesi anlamına gelebilecek düzenleme, adil dengenin sağlanabilmesi için evrensel mülkiyet hukuku ve Anayasa hukuku yönüyle incelenmiştir.

http://www.ghgazete.com/soyut-kamu-yarari-karariyla-sinirlandirilan-mulkiyet-hakki
 
Av. Murat Tezcan- Stj. Av. Beyza Canbolat:&quot;Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Arsa Payı Problemi&quot;

Av. Murat Tezcan- Stj. Av. Beyza Canbolat:"Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Arsa Payı Problemi"

Kentsel dönüşüm uygulamalarının yaygınlaşması sonrasında sıkça gündeme gelen arsa payı kavramı ve arsa payı düzeltim davaları birçok yönüyle incelenmesi gereken bir konu haline gelmiştir. Bu nedenle Av. Murat Tezcan ve Stj. Av. Beyza Canbolat yazdıkları "Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Arsa Payı Problemi" makalelerinde bu konuyu tüm yönleriyle Değerlendirmeye çalıştılar.

http://www.ghgazete.com/av-murat-tezcan-stj-av-beyza-canbolatkentsel-donusum-uygulamalarinda-arsa-payi-problemi
 
Av. Murat Tezcan - Stj. Av. Ekin Topatan: &quot;Kamulaştırmasız EI Atma Davaları ve Ecrimisil Tazminatı&quot;

Av. Murat Tezcan - Stj. Av. Ekin Topatan: "Kamulaştırmasız EI Atma Davaları ve Ecrimisil Tazminatı"

Ecrimisil tazminatının kamulaştırmasız el atma davalarındaki yeri ve önemi, çeşitli kamulaştırmasız el atma davaları ile birlikte veya ayrı talep edilebilmesi, kamulaştırmasız el atma halinde talep edilen ecrimisil tazminatına uygulanacak faiz, özellikle acele kamulaştırma kararı sonra bedel tespit ve tescil davasının açılmaması halinde ecrimisil tazminatının talep edilebileceği zaman aralığı gibi önemli hususlar bu makalede incelenen konu başlıklarından olmuştur. Keyifli okumalar dileriz.

http://www.ghgazete.com/av-murat-tezcan-stj-av-ekin-topatan-kamulastirmasiz-ei-atma-davalari-ve-ecrimisil-tazminati
 
T.C YARGITAY 18.H.D. 2014/ 16522 E. 2015 / 1265 K. SAYILI 03.02.2015 TARİHLİ KARARI (ARSA PAYI DÜZELTİM DAVALARINDA BİLİRKİŞİ RAPORUNUN İÇERMESİ GEREKEN DEĞERLENDİRMELER)

T.C YARGITAY 18.H.D. 2014/ 16522 E. 2015 / 1265 K. SAYILI 03.02.2015 TARİHLİ KARARI (ARSA PAYI DÜZELTİM DAVALARINDA BİLİRKİŞİ RAPORUNUN İÇERMESİ GEREKEN DEĞERLENDİRMELER)

Dava, bağımsız bölümlere özgülenen arsa paylarının düzeltilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece, arsa paylarının belirlenmesinde esas alınacak olan bağımsız bölümlerin değerlerini olumlu ya da olumsuz etkileyen tüm unsurların incelenip irdelenmesi için bilirkişi kurulundan yeniden ek rapor alınması ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

http://www.ghgazete.com/t-c-yargitay-18-h-d-2014-16522-e-2015-1265-k-sayili-03-02-2015-tarihli-karari-arsa-payi-duzeltim-davalarinda-bilirkisi-raporunun-icermesi-gereken-degerlendirmeler
 
YARGITAY 16. H.D. 2017/ 5010 E. 2017 / 7519 K. SAYILI 06.11.2017 TARİHLİ KARARI (MERA OLARAK TESCİL EDİLEN TAŞINMAZLARA İLİŞKİN DETAYLI İNCELEME YAPILMASI GEREKTİĞİ)

YARGITAY 16. H.D. 2017/ 5010 E. 2017 / 7519 K. SAYILI 06.11.2017 TARİHLİ KARARI (MERA OLARAK TESCİL EDİLEN TAŞINMAZLARA İLİŞKİN DETAYLI İNCELEME YAPILMASI GEREKTİĞİ)

Taşınmaz başında yapılan keşifte alınan beyanlar soyut nitelikte olup, zirai bilirkişi tarafından verilen rapor da taşınmaz bölümünün niteliğini belirlemekten uzaktır. Şöyle ki anılan raporda taşınmazın tarıma elverişli olduğu, komşu parsellerle benzerlik gösterdiği belirtildikten sonra taşınmaz yüzeyinin büyük bir kısmının hafriyatla kaplı olduğu belirtilmiş; dava konusu bölümün, davaya konu olmayan diğer bölümlerden nasıl ayrıldığı hususunda bir değerlendirme yapılmamıştır. Yine uyuşmazlığın çözümünde hava fotoğraflarından da yöntemince yararlanılmamıştır. Eksik inceleme ve araştırma ile hüküm kurulamaz. Bu nedenle hükmün bozulması gerekir.

http://www.ghgazete.com/yargitay-16-h-d-2017-5010-e-2017-7519-k-sayili-06-11-2017-tarihli-karari-mera-olarak-tescil-edilen-tasinmazlara-iliskin-inceleme
 
YARGITAY 16. H.D 2015/20685 E. 2017/3449 K. SAYILI 22.05.2017 TARİHLİ KARAR (KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ DAVASINDA İNCELENMESİ GEREKEN HUSUSLAR)

YARGITAY 16. H.D 2015/20685 E. 2017/3449 K. SAYILI 22.05.2017 TARİHLİ KARAR (KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ DAVASINDA İNCELENMESİ GEREKEN HUSUSLAR)

Yargıtay Kararı MAHKEMESİ :KADASTRO MAHKEMESİ DAVA TÜRÜ : KADASTRO   Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ: Kadastro sırasında ... Köyü çalışma alanında bulunan 275 ada 1 parsel sayılı 177.650,00 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz bir kısım şahıslar tarafından kullanıldığı fakat bu kişiler yararına zilyetlikle kazanım koşullarının oluşmadığı belirtilerek sulu tarla vasfı ile Hazine adına tespit edilmiş, 275 ada 4, 5 ve 6 parsel sayılı 17.344,00, 5.332,96 ve 1.624,20 metrekare yüzölçümündeki taşınmazlar ise kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği nedeni ile sulu tarla vasfı ile 275 ada 4 parsel ..., 275 ada 5 parsel ...,... ve... adlarına, 275 ada 6 parsel Münir ve ... adına tespit edildikten sonra Hazine tarafından komisyona itiraz edilmesi üzerine Kadastro Komisyonu'nun 09.10.2013 tarihli kararı ile tespitleri iptal edilerek kumluk vasfı ile Hazine adına tescillerine karar verilmiştir. Davacılar ...ve arkadaşları, irsen intikal ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği iddiasına dayanarak dava açmıştır. Mahkemece yapılan yargılama sonunda davanın kabulüne, çekişmeli 275 ada 1, 4, 5 ve 6 parsel sayılı taşınmazların tespitlerinin iptali ile 275 ada 1 parsel sayılı taşınmazın davacılar ..., ... ve ... adına, 275 ada 4 parsel sayılı taşınmazın davacılar ... ve ... adına, 275 ada 5 parsel sayılı taşınmazın ... adına ve 275 ada 6 parsel sayılı taşınmazın ise ... ve ... adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmiş; hüküm, davalı Hazine temsilcisi tarafından temyiz edilmiştir. Dava, kadastro tespitine itiraza ilişkindir. Davacılar, 1937 tarih ve 24 tahrir numaralı vergi kaydına ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayanarak dava açmıştır. Mahkemece, davacıların dayandığı vergi kaydının çekişmeli taşınmazları kapsadığı ve zilyetlikle taşınmaz edinme koşullarının davacılar lehine oluştuğu kabul edilmek suretiyle hüküm kurulmuştur. Ne var ki; davacıların dayandığı vergi kaydının sınırları keşifte tek tek okunmak suretiyle yöntemince uygulanmamış, vergi kaydının kadastro sırasında revizyon görüp görmediği araştırılmamış, mahalli bilirkişilerin taşınmazın kimin kullanımında olduğuna yönelik bilgileri bulunmadığı halde yeniden mahalli bilirkişi dinlenilmemiş, tespit bilirkişilerinin taşınmazların davacıların kullanımında bulunduğu yönündeki beyanları ile tespit tutanağındaki beyanları arasında çelişki oluştuğu halde bu çelişkiler giderilmemiş, tek ziraat bilirkişi tarafından düzenlenen soyut ve taşınmazda ekonomik amaca uygun zilyetlik bulunup bulunmadığının tespiti bakımından yetersiz rapora itibar edilmiş, bir arazinin kullanım süresi ile niteliğini ve üzerindeki imar-ihya işlemlerinin tamamlandığı tarihi en iyi belirleme yöntemi olan hava fotoğraflarından da yararlanılmamıştır. Böylesine eksik incelemeye dayalı olarak hüküm kurulamaz. Hal böyle olunca; öncelikle tespit tarihinden geriye doğru 15-20-25 yıl öncesine ait en az üç ayrı evreye ilişkin stereoskopik hava fotoğrafları Harita Genel Komutanlığından getirtilerek dosya ikmal edilmeli, davacıların dayandığı vergi kaydının kadastro sırasında revizyon görüp görmediği sorulup saptanılmalı, bundan sonra mahallinde yaşlı, tarafsız, yöreyi iyi bilen ve davada yararı bulunmayan şahıslar arasından seçilecek üç kişilik yerel bilirkişi kurulu, taraf tanıkları, tespit bilirkişileri, 3 kişilik ziraat mühendislerinden oluşan bilirkişi kurulu, jeodezi ve fotogrametri uzmanı bilirkişi, jeolog ve fen bilirkişi huzuruyla yeniden keşif icra edilmeli, yerel bilirkişiler ve tanıklara vergi kaydının sınırları tek tek okunmak suretiyle yöntemince kayıt uygulaması yaptırılmalı, taşınmazın geçmişte ne durumda bulunduğu, kime ait olduğu, kimden kime nasıl intikal ettiği, kim tarafından, ne zamandan beri ne suretle kullanıldığı hususlarında yerel bilirkişi, tanıklar ve tespit bilirkişilerinden maddi olaylara dayalı ayrıntılı bilgi alınmalı, bilirkişi ve tanık sözleri komşu parsel tutanakları ve dayanakları ile denetlenmeli, beyanlar arasındaki çelişkiler gerektiğinde yüzleştirme yapılmak suretiyle giderilmeli, jeodezi ve fotogrametri uzmanı bilirkişiye yukarıda belirtilen tarihlerde çekilmiş hava fotoğrafları üzerinde inceleme yaptırılarak çekişme konusu taşınmazların önceki ve şimdiki niteliğinin, imar-ihyaya en erken ne zaman başlanıldığının ve tamamlandığının, arazinin ekonomik amacına uygun olarak tarım arazisi niteliğiyle zilyetliğine ne zaman başlanıldığının belirlenmesine çalışılmalı, ziraat mühendisleri bilirkişi kurulundan çekişmeli taşınmazların geçmişteki ve şimdiki niteliği, üzerindeki bitki örtüsü, toprak yapısıyla ilgili ve komşu parsellerle karşılaştırmalı değerlendirmeyi ve taşınmazın değişik yönlerden çekilmiş fotoğraflarını da içerir ayrıntılı ve gerekçeli rapor düzenlenmesi istenilmeli, jeolog bilirkişiden dava konusu taşınmazın komşu...'nın taşkın sahası kapsamında bulunup bulunmadığı, çaydan kazanım olup olmadığı hususlarında rapor alınmalı, keşifteki tanık ve yerel bilirkişi ifadeleri bilimsel esaslara ve maddi bulgulara dayanılarak hazırlanan söz konusu bilirkişi raporlarıyla denetlenmeli, bundan sonra iddia ve savunma çerçevesinde toplanan tüm deliller birlikte değerlendirilerek sonucuna göre karar verilmelidir. Eksik araştırma ve inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi isabetsiz olup, temyiz itirazları açıklanan nedenlerle yerinde bulunduğundan kabulüyle hükmün BOZULMASINA, 22.05.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

http://www.ghgazete.com/yargitay-16-h-d-201520685-e-20173449-k-sayili-22-05-2017-tarihli-karar-kadastro-tespitine-itiraz-davasinda-incelenmesi-gereken-hususlar
 
T.C YARGITAY HUKUK GENEL KURULU 2013/ 1-1634 E. 2015 /1531 K. SAYILI KARARI (MURİS MUVAZAASI, TAŞINMAZIN TEMLİK TARİHİNDEKİ GERÇEK DEĞERİ İLE AKİTTE GÖSTERİLEN DEĞERİ ARASINDA FAHİŞ FARK BULUNMASI NEDENİYLE HÜKÜM BOZULMALIDIR.)

T.C YARGITAY HUKUK GENEL KURULU 2013/ 1-1634 E. 2015 /1531 K. SAYILI KARARI (MURİS MUVAZAASI, TAŞINMAZIN TEMLİK TARİHİNDEKİ GERÇEK DEĞERİ İLE AKİTTE GÖSTERİLEN DEĞERİ ARASINDA FAHİŞ FARK BULUNMASI NEDENİYLE HÜKÜM BOZULMALIDIR.)

ÖZET: Temlik tarihinde miras bırakanın ekonomik durumunun iyi olması, taşınmaz mal satma ihtiyacının bulunmaması, taşınmazın temlik tarihindeki gerçek değeri ile akitte gösterilen değeri arasında fahiş fark bulunması, davalının torunu olup, temlikin yapıldığı tarihte on altı yaşında olması ve alım gücünün bulunmaması; öte yandan miras bırakanın sağlığında hak dengesini gözeten paylaştırma savunmasının, ancak mirasçılar arasında söz konusu olabileceği ve davalının da mirasçı olmadığı dikkate alındığında bu savunmaya değer verilemeyeceği; miras bırakan tarafından yapılan temlikin mirasçılardan mal kaçırma amacıyla muvazaalı olarak yapıldığı anlaşıldığından, davanın kabulü gerektiğine değinen bozma ilamına uyulması gerekirken, direnme kararı verilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Hükmün bozulmasına karar verilmiştir.

http://www.ghgazete.com/t-c-yargitay-hukuk-genel-kurulu-2013-1-1634-e-2015-1531-k-sayili-karari-muris-muvazaasi-tasinmazin-temlik-tarihindeki-gercek-degeri-ile-akitte-gosterilen-degeri-arasinda-fahis-fark-bulunmasi-nedeniyle-hukum-bozulmalidir-
 
YARGITAY BÜYÜKGENEL KURULU 1983/3 E. 1984/1 K. SAYILI KARARI (YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜNE İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLARDA BORÇLAR KANUNU GENEL HÜKÜMLERİ UYGULAMA ALANI BULACAKTIR.)

YARGITAY BÜYÜKGENEL KURULU 1983/3 E. 1984/1 K. SAYILI KARARI (YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜNE İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLARDA BORÇLAR KANUNU GENEL HÜKÜMLERİ UYGULAMA ALANI BULACAKTIR.)

ÖZET: İstisna sözleşmesinin bir türü olan inşaat sözleşmelerinde, müteahhidin, kendi kusuruyla işi muayyen zamanda bitirmeyerek temerrüde düşmesi nedeniyle sözleşmenin iş sahibi tarafından feshi halinde, uyuşmazlığın kural olarak Borçlar Kanununun 106-108. maddeleri hükümleri çerçevesinde çözümlenmesi gerekir. Ancak, olayın, niteliği ve özelliğinin haklı gösterdiği durumlarda, Medeni Kanunun 2. maddesi hükmü gözetilerek sözleşmenin feshi ileriye etkili sonuç doğurur.

http://www.ghgazete.com/yargitay-buyukgenel-kurulu-19833-e-19841-k-sayili-karari-yuklenicinin-temerrudune-iliskin-uyusmazliklarda-borclar-kanunu-genel-hukumleri-uygulama-alani-bulacaktir-
 
REKLAM 1
 
3WTURK CMS v7.03WTURK CMS v7.0